Algemene voorwaarden

Download in PDF

1. Algemeen
1.1 Credicasso, verder te noemen opdrachtnemer, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze algemene voorwaarden, nadat de opdrachtnemer hiertoe door de opdrachtgever schriftelijk opdracht c.q. volmacht is verleend. De opdrachtgever doet tevens afstand van haar eigen algemene voorwaarden.
1.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dit schriftelijk met de opdrachtnemer is overeengekomen.
1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd zijn met het dwingend recht, dan blijven de overige voorwaarden volledig van toepassing.
1.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.5 Indien zich tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.6 Indien de opdrachtnemer niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat de opdrachtnemer het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2. Definities
2.1 Onder opdrachtgever wordt verstaan de (rechts)persoon die de opdrachtnemer opdracht c.q. volmacht verstrekt om vorderingen te incasseren.
2.2 Onder debiteur wordt verstaan de (rechts)persoon die een schuld heeft aan de opdrachtgever.
2.3 Onder hoofdsom wordt verstaan het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter incasso aangeboden bedrag.

3. Offertes
3.1 Alle offertes van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend.
3.2 Offertes komen automatisch te vervallen indien zij door de opdrachtgever niet binnen een maand schriftelijk zijn aanvaard voor zover niet anders is overeengekomen.
3.3 Indien de opdrachtgever aan de opdrachtnemer opdrachten verstrekt, hetzij per e-mail, hetzij per post, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd.
3.4 De opdrachtnemer is gerechtigd om opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren.

4. Aanlevering
4.1 De opdrachtgever is bij het verstrekken van de opdracht en gedurende de behandeling van de opdracht verplicht de opdrachtnemer alle noodzakelijke en relevante informatie en bewijsstukken te verstrekken met betrekking tot de opdracht. De opdrachtgever staat daarbij in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. De opdrachtnemer is verder niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van de door de opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig verstrekte gegevens.
4.2 De opdrachtgever dient voldaan te hebben aan de aanmaningsverplichting jegens consumenten zoals gesteld in art. 6:96 BW. Indien de opdrachtgever hier niet aan heeft voldaan is de opdrachtnemer eveneens gerechtigd de opdracht te weigeren.
4.3 De opdrachtgever zal na het aangaan van de overeenkomst met de opdrachtnemer terzake de vordering niet actief met de debiteur onderhandelen of corresponderen, tenzij de opdrachtnemer zich hiervoor akkoord heeft verklaard.
4.4 Wanneer de opdrachtgever na het aangaan van de overeenkomst met de opdrachtnemer alsnog informatie, correspondentie, andere documenten of een betaling ontvangen, stelt zij de opdrachtgever direct daarvan op de hoogte.
4.5 Indien de opdrachtgever de hierboven genoemde voorwaarden niet in acht neemt, is de opdrachtnemer bevoegd de opdracht te weigeren dan wel terug te geven en alle gemaakte en extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen ten gevolge van nalatigheid van de opdrachtgever.

5. Werkwijze
5.1 Bij het ontstaan van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer dan wel indien de opdrachtgever de opdracht aan de opdrachtnemer verstrekt machtigt de opdrachtgever de opdrachtnemer om in haar naam alle benodigde incassohandelingen te verrichten die naar het inzicht van de opdrachtnemer noodzakelijk zijn.
5.2 Indien het noodzakelijk is een gerechtelijke procedure te starten zal te allen tijde schriftelijke toestemming aan de opdrachtgever worden gevraagd. Bij het ontbreken van deze schriftelijke toestemming zal er geen gerechtelijke procedure worden gestart. De hieruit voortvloeiende noodzakelijke (rechts)handelingen en kosten zijn geheel voor risico en rekening van de opdrachtgever.
5.3 Voor het treffen van rechtsmaatregelen kan een kostenvoorschot worden gevraagd, welk voorschot bij de afwikkeling van de incasso-opdracht zal worden verrekend met de opdrachtgever.
5.4 De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een aan haar verstrekte opdracht (tussentijds) te beëindigen wegens oninbaarheid of omdat er redelijkerwijs van mag worden uitgegaan dat het verhaal van de vordering binnen een redelijke termijn niet mogelijk is, zulks naar inzicht van de opdrachtnemer.
5.5 Indien de opdrachtgever een incasso-opdracht intrekt , een betalingsregeling overeenkomt met de debiteur of een schikking treft dat allen een verdere incassobehandeling in de weg staat is de opdrachtnemer gerechtigd de buitengerechtelijke kosten en eventuele andere gemaakte kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever als ware de vordering geheel door de debiteur is voldaan.
5.6 De opdrachtnemer is gerechtigd bij haar dienstverlening gebruik te maken van de diensten van derden, bijvoorbeeld gerechtsdeurwaarders en informatiebureaus.
5.7 De opdrachtgever is gerechtigd de kosten (gemaakt door derden) bij de opdrachtnemer in rekening te brengen, voor zover deze, ter beoordeling van de opdrachtnemer niet verhaalbaar (lijken te) zijn op de debiteur.

6. Betalingen, geïncasseerde bedragen, provisie
6.1 Bij algehele betaling (hoofdsom + rente + kosten) door de debiteur heeft de opdrachtgever recht op doorstorting van de hoofdsom en de rente.
6.2 Indien slechts een ander bedrag door de debiteur is betaald en afgezien wordt van verdere actie, dan wordt een provisie van 10% van de door de debiteur betaalde gelden aan de opdrachtgever in rekening gebracht bij de opdrachtgever, met een minimum van € 40.
6.3 Indien de opdrachtgever btw plichtig is wordt de btw over de buitengerechtelijke kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
6.4 Indien de opdrachtgever niet btw plichtig is wordt de btw over de buitengerechtelijke kosten in rekening gebracht bij de debiteur.
6.5 Van de door de debiteur aan de opdrachtnemer betaalde bedragen worden allereerst de buitengerechtelijke kosten als de eventuele gerechtelijke kosten in mindering gebracht, gevolgd door de rente en de hoofdsom.

7. Betalingstermijn en verzuim
7.1 Facturen van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
7.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn van veertien dagen is de opdrachtgever in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag van de factuur maandelijks rente verschuldigd.
7.3 De opdrachtnemer is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij voor de opdrachtgever onder zich heeft.
7.4 Indien de opdrachtgever in gebreke is met tijdige betaling van één of meer openstaande facturen is de opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden direct op te schorten en alle stukken onder zich te houden. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor een eventueel hieruit voortvloeiende schade.
7.5 In geval van liquidatie, surseance van betaling of (dreigend) faillissement van de opdrachtgever zijn de verplichtingen van de opdrachtgever direct opeisbaar en is de opdrachtnemer gerechtigd haar opdracht direct op te schorten dan wel te beëindigen.

8. Bewaartermijn
8.1 De opdrachtnemer is niet verplicht in het kader van een opdracht ter beschikking gestelde stukken te retourneren aan de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
8.2 De opdrachtnemer zal eventuele fysiek aangelegde dossiers met betrekking tot een gerechtelijke procedure gedurende drie maanden bewaren te rekenen vanaf de datum van de eindfactuur.
8.3 Indien de opdrachtgever aan de opdrachtnemer originele stukken ter beschikking heeft gesteld zal de opdrachtnemer deze op verzoek terugzenden, mits het bewaartermijn zoals gesteld in art. 8.2 niet is overschreden.

9. Aansprakelijkheid
9.1 De opdrachtnemer heeft met betrekking tot het welslagen van de opdracht een inspanningsverplichting en kan dus nimmer aansprakelijk gehouden worden voor een bepaald incassoresultaat.
9.2 De buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso geschiedt voor rekening en voor risico van de opdrachtgever.
9.3 De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake alle vorderingen en aanspraken van derden en haar te vergoeden voor de redelijke
9.4 In geval van overmacht is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor iedere daaruit voortvloeiende schade. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, staking, transportmoeilijkheden, brand, technische- en/of computerstoringen of andere ernstige storingen bij de opdrachtnemer of dat van door haar ingeschakelde derden. Bij overmacht heeft de opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur der overmacht te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat de opdrachtnemer in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.
9.5 De opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die bij de wet niet dwingend is geregeld. De aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, zal nimmer het totale bedrag betreffende de opdracht betreffen.
9.6 Eventuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is te allen tijde gelimiteerd tot het bedrag dat, met inbegrip van het eigen risico dat de opdrachtnemer dienaangaande draagt, in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
9.7 De opdrachtnemer voert haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen in en buiten rechte van niet gerechtvaardigde vorderingen, welke aan de opdrachtnemer ter incasso zijn overgedragen. Evenmin kan de opdrachtnemer aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen van onderzoek , op grond waarvan, door wie dan ook, foutieve beslissingen genomen zijn. Het accepteren en daadwerkelijk in behandeling nemen van vorderingen ter incasso geschiedt uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid voor de opdrachtnemer.

10. Geheimhouding
10.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een tussen hen gesloten overeenkomt van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten, dat deze vertrouwelijk van aard is.

11. Wijziging dan wel aanvulling van de voorwaarden
11.1 De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om deze voorwaarden, zonder voorafgaand overleg, te wijzigen of aan te vullen.

12. Toepasselijk recht
12.1 Ten aanzien van deze algemene voorwaarden en ten aanzien van de overeenkomsten onderwerpen partijen zich aan het Nederlands recht.
12.2 Geschillen zullen bij uitsluiting in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.